DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ

BAŞVURU SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Unvanı

T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası

Uyruğu

Tebligat Adresi

Telefon Numaralan

Varsa Kanuni Temsilcinin Adı, Soyadı / Unvanı ile Adresi ve Telefon Numarası

T

A

Ş

I

N

M

A

Z

I

N

Tapu Bilgileri

İli

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Mevkii/Yöresi

Ada Numarası

Parsel Numarası

Yüzölçümü (m2)

Kullanılan Yüzölçümü (m2)

Başvuru Sahibinin Belirtmek İstediği Diğer Hususlar

Kullanıcısı olduğum yukarıda belirttiğim taşınmazı 6292 sayılı Kanun kapsamında satın almak istiyorum.

İmza:

Tarih:

EKLER:

1- Nüfus cüzdanının fotokopisi,

2- Başvuru bedelinin yatırıldığına dair belge,

3- Ecrimisil ödendiğine ilişkin onaylı belge (varsa),

4- Kanuni mirasçılarda mirasçı olduklarını gösterir veraset İlamının onaylı örneği,

5- Akdi halellerden kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterde düzenlenecek hak sahibinin veya mirasçılarının muvafakati,

6-Tüzel kişiler adına yapılan başvurularda, gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu, temsilcisini, imza sirkülerini gösterir yetki belgesi.

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER ( Bu Kısım İdarece Daha Sonra Doldurulacaktır. )

Taşınmaz no

Satışa konu edilecek kısım (m2)

Yukarıda başvuru sahibi tarafından belirtilen taşınmaz bilgilerinde hata olması durumunda taşınmazın tapu bilgileri

Belediye ve mücavir alan sınırlarının içinde olup olmadığı,

6292 sayılı Kanun gereğince satılamayacak yerler kapsamında kalıp kalmadığı

Tahsisli, kamu hizmetine ayrılan veya bu amaçla kullanılan ya da Bakanlığımız için gerekli olup olmadığı.

Kullanıcısı

(Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen veya sonra düzenlenecek güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesinde belirtilen)

Rayiç Bedeli

Satış Bedeli

Hak sahipliği tespit edilen başvuru sahibinden başvuru tarihi İtibariyle son beş yıl için tahsil edilen ecrimisil bedeli